BloemfonteinAug21-25       
 BloemfonteinOct23-27       
 BloemfonteinNov20-23          
 Cape TownAug21-25       
 Cape TownOct9-13       
 Cape TownOct30-3       
 DurbanJul/Aug31-8       
 DurbanAug21-30    
 DurbanSept4-7          
 DurbanSept18-28    
 DurbanOct2-5          
 DurbanOct9-18    
 DurbanNov13-22    
 East LondonAug14-18       
 East LondonSept26-29          
 East LondonOct23-27       
 East LondonDec4-8       
 GeorgeSept11-20   
 JohannesburgAug21-30    
 JohannesburgSept11-20    
 JohannesburgOct9-18    
 JohannesburgNov6-15    
 JohannesburgDec4-13    
 NelspruitNov6-9          
 Port ElizabethAug/Sept28-1       
 Port ElizabethNov6-10       
 WindhoekNov13-24   


 -- 2018 Training Dates --
 
            
 Cape TownFeb12-16       
 Cape TownMar12-16       
 Cape TownApr16-20          
 Cape TownMay2-3          
 Cape TownMay14-18       
 Cape TownMay/Jun28-1       
 Cape TownJul23-26          
 Cape TownAug6-7          
 Cape TownOct8-12       
 Cape TownOct22-26       
 Cape TownNov5-8          
            
            
 East LondonFeb5-9       
 East LondonMar5-9       
 East LondonMar26-29          
 East LondonApr24-25          
 East LondonMay7-11       
 East LondonJul16-20       
 East LondonAug14-17          
 East LondonAug28-29          
 East LondonOct1-5       
 East LondonOct/Nov29-2       
            
 GeorgeSept10-21   
            
            
            
 Port ElizabethFeb19-23       
 Port ElizabethMar/Apr26-29          
 Port ElizabethApr9-13       
 Port ElizabethApr24-25          
 Port ElizabethMay21-25       
 Port ElizabethJul/Aug30-3       
 Port ElizabethAug14-17          
 Port ElizabethAug28-29          
 Port ElizabethOct15-19       
            
 WindhoekJun11-22   
 WindhoekNov12-23